1-3 dages levering
Dansk kundeservice +45 38 200 500 eller kontakt@energiia.dk
 • Vi har 1-3 dages levering
 • Dansk kundeservice der hjælper dig videre
 • Vi har +1000 tilfredse kunder
+1.000 tilfredse kunder

Handelsbetingelser

Energiia ApS
CVR-NR.: 36696249
Tåstruphøj 6
4300 Holbæk
kontakt@enegiia.dk

Anvendelse

1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt ”vilkår” eller ”vilkårene”) for Energiia ApS, CVR-nr.: 36696249 (herefter benævnt ”leverandøren”) er gældende for salg og levering af enhver ydelse/produkt (herefter benævnt ”ydelse(n)” og/eller ”produkt(er)”) fra leverandøren, medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale. Disse vilkår gælder, uanset om bestillingen er indgået via internet, e-shop, e-mail, telefon eller på anden vis.

1.2. Specielle købsbetingelser eller specifikke krav til ydelsen fra Kundens side, anført i f.eks. Kundens ordreafgivelse, er ikke bindende for leverandøren, medmindre leverandøren udtrykkeligt skriftligt har erklæret sig indforstået med vilkårene.

Tilbud og Ordreaftaler

2.1. Kundens ordreafgivelse skal ikke anses som en bindende aftale mellem Kunden og leverandøren. Der foreligger ingen endelig aftale mellem parterne, før leverandøren har givet accept i form af skriftlig ordrebekræftelse.

2.2. Når intet andet er angivet, er et tilbud fra leverandøren afgivet med forbehold for muligheden for fremskaffelse af pågældende produkter. Såfremt dette forbehold aktualiseres, er leverandøren berettiget til at tilbagekalde det afgivne tilbud / annullere Kundens ordreafgivelse, uanset om tilbuddet må være antaget eller ej, uden at dette berettiger Kunden til at rejse krav af nogen art.

2.3. Stemmer leverandørens ordrebekræftelse ikke overens med Kundens bestilling, skal Kunden straks og senest 5 dage efter modtagelse af ordrebekræftelsen gøre indsigelse. I modsat fald vil Kunden være bundet af ordrebekræftelsen indhold.

2.4. Aftaler om ændringer i eller tillæg til den oprindelige aftale er ikke bindende for leverandøren uden skriftlig bekræftelse fra leverandøren.

Tekniske oplysninger, vejledning, montering, installation og rådgivning

3.1. Produktinformation, illustrationer og oplysninger om tekniske data er kun vejledende. Leverandørens oplysninger er kun bindende, når dette er særskilt, udtrykkeligt og skriftligt aftalt.

3.2. Kunden har det fulde ansvar for udvælgelsen af ydelsen, herunder for at Kunden kan opnå de forventede resultater og funktionalitet, samt at ydelsen kan fungere i Kundens eksisterende eller påtænkte driftsmiljø.

3.3. Det påhviler Kunden at afklare hvorvidt tagkonstruktion, tagbelægning m.v. er egnet til montering af det bestilt anlæg, og herunder afklare om dette strider mod offentlige eller privatretlige servitutter, lokalplaner og byggelovgivning, idet leverandøren er uden ansvar herfor.

3.4. Leverandøren er ikke ansvarlig for Kundens faktiske montering af produkterne, ligesom leverandøren ikke er ansvarlig for om produktet er egnet til at opfylde Kundens behov.

3.5. Leverandøren garanterer ikke på noget tidspunkt, at produktet indfrier Kundens ønske til et bestemt resultat. Dette hverken økonomisk, energimæssigt eller andet.

3.6. Specifikke krav fra Kunden er kun bindende i det omfang, de er skriftligt bekræftet af leverandøren.

3.7. Leverandøren kan henvise Kunden til en montør, der kan installere produktet for Kunden. Leverandøren er på ingen måde ansvarlig for montering, installation, tilslutning eller nogen form for rådgivning forbundet hermed. Al installation, montering og tilslutning sker på Kundens eget ansvar.

3.8. Det er Kundens eget ansvar at sikre, at Kunden har de fornødne tilladelser til at installere, montere, tilslutte og anvende produkterne.

3.9. Det er Kundens eget ansvar at sikre, at produkterne kan nettilsluttes på kundes adresse. Kunden opfordres til at kontakte sit netselskab forud for bestilling af produkter.

3.10. For ballast løsninger beregnes der efter terrænkategori III samt en vindstyrke på 24 m/s og en snelast på 1 kN/m2, jo mindre andet er oplyst fra Kunden. Det er Kundens eget ansvar at rådføre sig med fx en rådgivende ingeniør, for de gældende vindzoner mm. for den aktuelle placering. Prisen er gældendende for en samlet placering og et sammenhængende layout af ballastsystemet.

3.11. I sjældne tilfælde kan der være farveforskel på solcellerne, selvom disse er fra samme produktionsbatch. Leverandøren ombytter ikke solceller pga. farveforskel.

Særskilte betingelser og vilkår for tilkøb og installation af Solcelleanlæg

4.1 Tilkøb – Lovpligtig tilslutning af solceller: Ved tilvalg af denne service inkluderes montering af inverter og batterisystem samt tilslutning til eltavle beliggende inden for den samme bygning som solcelleanlægget. Denne service inkluderer yderligere nødvendige tjenester såsom tilmelding og etablering af forbindelse via WIFI eller Ethernet. I tilfælde, hvor det er nødvendigt, vil en sekundær eltavle blive installeret. Tilbuddet dækker kabelføring på op til 6 meter. Den angivne pris er kun gyldig for Kunden, hvis placeringen er på brofaste øer og inden for en radius af 50 km fra Holbæk (postnummer 4300). Skulle Kunden befinde sig uden for dette definerede område, vil der blive fremsendt et separat tilbud vedrørende kørselsomkostninger, før arbejdet påbegyndes.

4.2 Tilkøb – Montering og lovpligtig tilslutning af solceller: Ved tilvalg af denne service omfatter installation af solcelleanlæg på tag, montering af inverter og batterisystem samt elektrisk tilslutning til en nærliggende eltavle. Dette inkluderer også nødvendige tjenester såsom tilmelding af anlægget og etablering af forbindelse via WIFI eller Ethernet. I tilfælde, hvor der er behov, vil en ny gruppetavle UG2 blive etableret. Tilbuddet inkluderer kabelføring på op til 6 meter. Den angivne pris er gyldig for Kunden, hvis placeringen er på brofaste øer og inden for en radius af 50 km fra Holbæk (postnummer 4300). For Kunden, der befinder sig uden for dette geografiske område, vil der blive fremsendt et særskilt tilbud vedrørende kørselsomkostninger inden arbejdet påbegyndes.

4.3 Gravearbejde i forbindelse med installationen og tilslutningen er ikke omfattet af denne aftale. Såfremt solcelleanlægget skal monteres på en ekstern bygning, hvor den eksisterende elinstallation viser sig utilstrækkelig, vil der kunne opstå behov for yderligere gravearbejde. Enhver sådan yderligere indsats vil medføre en merpris. Kunden opfordres til at tage kontakt til en kvalificeret elektriker eller montør for at få et overslag over eventuelle ekstraomkostninger.

4.4 Såfremt der under monteringen identificeres et behov for ekstra solcellekabel eller montagebeslag ud over det, der er tilkøbt fra leverandøren, vil dette ikke være inkluderet i den oprindelige pris.

4.5 Montering omfatter kabling af inverter til eltavle for en maksimal afstand af 6 meter. Skulle det være nødvendigt med en længere kabling afstand, vil dette medføre en merpris. Kunden rådes igen til at tage kontakt til en kvalificeret elektriker eller montør for yderligere oplysninger og prissætning.

4.6 Stilladsmontage vil være nødvendig for monteringer, hvor der er mere end 3 meter til tagfoden. Omkostningerne for en sådan stillads opsætning estimeres til mellem 4.000 og 7.000 kr. Kunden vil altid modtage et skriftligt tilbud vedrørende disse omkostninger inden arbejdet påbegyndes.

4.7 Såfremt Kunden ønsker at installere solcelleanlæg på en erhvervsmæssig ejendom eller landbrug, kan den endelige økonomiske forpligtelse være genstand for ændringer. Dette kan skyldes særlige forhold, såsom behovet for en manitou til positionering af solcellerne på bygningens tag eller supplerende arbejdsopgaver i relation til den elektriske installation.

4.8 Efter vellykket tilslutning af solcelleanlægget vil Kunden, indenfor en tidsramme på 2-8 uger, modtage et GSRN-nummer fra det valgte netselskab. Dette nummer er essentielt for korrekt tilmelding til en elproduktionsleverandør for at kommercialisere eventuel overskudsproduktion. Solcelleanlægget kan tilmeldes via den relevante platform. Det bemærkes, at valg af strømleverandør til indkøb ikke nødvendigvis skal matche leverandøren af overskudsproduktionen. Skulle Kunden have en forældet elmåler, vil denne, som standardprocedure, blive udskiftet til en summationselmåler af det valgte netselskab (f.eks. N1). Vær opmærksom på, at visse netselskaber kan opkræve et gebyr for denne service, som kan variere mellem ca. 0-3.000 kr., og dette er ikke inkluderet i den oprindelige aftale med Leverandøren.

Fragt, levering og leveringstider

5.1. Levering anses for sket, når produktet overgår til Kunden eller dennes repræsentant, medmindre Kunden indgår aftale om levering med et fragtfirma, som ikke er udbudt af leverandøren, da levering i så fald vil anses for sket ved overgivelse af produktet til dette fragtfirma.

5.2. Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer leverandøren leveringstidspunktet. Leverandørens leveringstidspunkt som oplyst i ordrebekræftelsen er et estimat og ikke et udtryk for den eksakte leveringsdato- og/eller tidspunkt. Hvis Kunden har bestilt mere end ét produkt, kan ordren splittes i flere leveringer og leveringspunkter.

5.3 Omkostninger til levering afholdes af Kunden. Leveringsomkostningerne vil afhænge af produkttype, antallet af produkter, leveringsadresser mv. og fremgå af ordrebekræftelsen.

5.4. Leverandøren forbeholder sig retten til at afbryde en levering, hvis der ikke er en person til stede på leveringstidspunktet. Kun en myndig person kan lovligt kvittere for at modtage produkterne. Ved forgæves levering forbeholder leverandøren sig retten til at opkræve omkostninger til ny fragt ved genlevering.

5.5. Foruden hvad der følger af punkt 4.4, så gælder det, at såfremt Kunden er forhindret i at modtage eller nægter at modtage den aftalte ydelse til den aftalte leveringstid, anses levering og risikoovergang for at have fundet sted på det aftalte leveringstidspunkt. Samtlige omkostninger der påløber som følge heraf, bæres af Kunden

5.6. Der tages forbehold for udsolgte produkter på grund af restordrer hos leverandøren eller dennes kontraktparter, i dette tilfælde vil leverandøren være berettiget til at annullere ordren uden omkostninger for leverandøren og Kunden.

5.7. Leverandøren kan i intet tilfælde, uanset graden af uagtsomhed, være ansvarlig for driftstab,
tidstab, avancetab eller lignende indirekte-/konsekvenstab.

5.8. Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelse som følge af omlevering eller afhjælpning.

5.9. Det koster et beløb, at få din vare leveret. Fragten afhænger af pakkens vægt og størrelse.
Herunder kan du få en idé om, hvad din forsendelse koster i Danmark:

– Bestilling under 5 kg koster 149 DKK
– Bestilling over 5 kg koster 1495 DKK

Fortrydelsesret og returnering

6.1. Kunden har 14 dages fortrydelsesret gældende fra den dag, Kunden modtager produktet. For at udnytte fortrydelsesretten skal Kunden senest 14 dage efter modtagelse af produktet give leverandøren meddelelse herom pr. brev, e-mail eller telefon med henvisning til ordrenummeret.

6.2. Kunden skal herefter returnere produktet uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den dato, hvor Kunden har meddelt leverandøren, at han/hun vil udnytte sin fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis Kunden blot returnerer eller sender produktet inden udløbet af de 14 dage.

6.3. Kunden hæfter for eventuel forringelse af produktets værdi, som skyldes anden handling end, hvad der er nødvendigt for at fastslå produktets art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Produktet må med andre ord ikke tages i brug. Såfremt produktet er prøvet, udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt, hvilket betyder, at Kunden ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af produktets handelsmæssige værdi.

6.4. Kunden skal selv afholde udgifterne for returnering af produktet og Kunden bærer risikoen for produktet fra tidspunktet for produktets levering og indtil den er returneret til leverandøren. Dette gælder også for produkter, der i kraft af deres art ikke kan returneres med normal post.

6.5. Leverandøren refunderer købesummen for produktet, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Kundens individuelle valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som leverandøren har tilbudt). Refusion af købesummen sker hurtigst muligt efter Kundens meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten, dog senest efter 14 dage. Leverandøren kan dog tilbageholde beløbet, indtil produktet er modtaget retur, eller indtil Kunden har fremlagt dokumentation for, at produktet er returneret, alt efter hvilket tidspunkt, der er tidligst.

6.6. Leverandøren tager ikke enkeltvarer retur fra en samlet anlægspakke så som fx. overskydende montage tilbehør mm.

Priser

7.1. Alle priser er i danske kroner og inkl. moms. Alle udgifter i relation til produktet, herunder til fragt, vil fremgå ved bestilling og af ordrebekræftelsen.

7.2. Leverandøren tilbyder ikke montering af produkterne som standard, hvorfor alle priser er uden montering, medmindre montering tilvælges af Kunden.

Betaling

8.1. På www.energiia.dk kan der betales med:
– VISA / MASTERCARD
– MobilePay

8.2. Købesummen bliver opkrævet af Kunden når produktet sendes til levering.

8.3. Kunden kan ikke i nogen situation foretage modregning i købesummen, og Kunden kan ikke udøve tilbageholdelsesret eller nægte betaling pga. forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete ydelse eller noget andet krav.

Reklamation samt fejl og mangler

9.1. Der henvises til købelovens regler om mangler og reklamationsret.

9.2. Det anbefales, at Kunden hurtigst muligt tjekker om i) det leverede svarer til det bestilte produkt, som denne fremgår af ordrebekræftelsen, ii) produktet er blevet beskadiget under transporten, og iii) om der er fejl eller mangler ved produktet.

9.3. Hvis der foreligger en mangel, skal Kunden reklamere til leverandøren. Reklamationen skal ske inden for rimelig tid efter, at Kunden har opdaget manglen og skal altid indeholde en udførlig og tydelig beskrivelse af, hvori manglen består og viser sig.

Begrænset hæftelse

10.1. Leverandøren hæfter, uanset på hvilket grundlag et krav rejses, og uanset graden af uagtsomhed, ikke for følgeskader eller indirekte tab som f.eks. driftstab, tidstab, avancetab, konsekvenstab, tab af goodwill, manglende opnåelse af forventede besparelser m.v.

Force Majeure

11.1. Ingen af parterne er berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i tilfælde af manglende opfyldelse af en forpligtelse, der ikke er en betalingsforpligtelse, såfremt dette skyldes force majeure begivenheder.

11.2. Force majeure foreligger, såfremt en part forhindres i at opfylde aftalen som følge af: pandemier, krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer samt arbejdskonflikter eller lignende, som ikke kunne eller burde være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af aftalen.

Databehandling

12.1. Der henvises til leverandørens persondatapolitik

Lovvalg og værneting

13.1. I tilfælde af utilfredshed med leverandøren, skal Kunden først forsøge at løse tvisten direk-te med leverandøren. Såfremt dette ikke lykkes, kan Kunden indbringe sagen for Nævnenes Hus på www.naevneneshus.dk og herefter Forbrugerklagenævnet eller gøre brug af Euro-pa-Kommissionens online klageportal på www.ec.europa.eu/odr.

Eksklusive fordele – Kun for medlemmer

Bliv en del af Energiia Club og spar 5% på tilbehør.

Join the Club
Oversigt
Om Energiia
Kundeservice
© 2023 – 2024 All Rights Reserved Energiia ApS | Tåstruphøj 6, 4300 Holbæk - CVR 36696249
crossmenu
  Din kurv
  Din kurv er tomRetur til shoppen
   Beregn fragt
   Anvend kupon